Empoweren van Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen in België

Activiteiten van ERIO voor empoweren van Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen in België

Ontmoetingen met de gemeenschap : in het kader van dit project heeft ERIO al verschillende ontmoetingen met lokale Roma gemeenschappen georganiseerd om een idee te krijgen van hun leefomstandigheden en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden. Daarnaast is het ook de bedoeling om te luisteren naar hun opmerkingen en suggesties ter verbetering van hun integratie in België.

Onmoetingen met verantwoordelijken voor Roma en Woonwagenbewoners in verschillende steden en gemeenten : in regio’s met een hoge concentratie Roma en Woonwagenbewoners heeft ERIO al meerdere vergaderingen gepland met lokale besturen en verantwoordelijken van integratiediensten om een zicht te krijgen op diensten die worden aangeboden en activiteiten die georganiseerd worden ter bevordering van de situatie van Roma en Woonwagenbewoners. Daarnaast grijpt ERIO deze kans aan om suggesties te doen, expertise aan te bieden en samenwerkingsverbanden op te zetten. Tot slot wordt ook het project van de Raad van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners ook steeds voorgesteld om zoveel mogelijk betrokken mensen in te lichten over de oprichting en toekomstige werking van dit orgaan.

Ronde-tafelvergaderingen: ERIO faciliteert in een aantal steden ontmoetingen tussen de Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen enerzijds en stedelijke of gemeentelijke besturen anderzijds. Op deze manier kan een uitwisseling van ervaringen en vragen plaatsvinden en wordt de inbreng van de gemeenschappen hopelijk meegenomen bij het verder uitwerken van het beleid rond Roma en Woonwagenbewoners.

Ontmoetingen met experten uit het middenveld : Er worden contacten gelegd met mensen die dagelijks in het werkveld actief zijn en rechtstreeks werken met Roma en Woonwagenbewoners op het terrein, via bemiddeling of andere wegen. Deze ontmoetingen zijn bedoeld om een beter zich te krijgen op de situatie van Roma en Woonwagenbewoners in verschillende regio’s in België. Bovendien wordt ook de kans gegrepen om het project van de Raad van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners voor te stellen aan mensen uit het middenveld om het draagvlak van de Raad te verbreden.

Trainingen : ERIO organiseert training voor de toekomstige leden van de Raad om hen in te lichten over beleidsvorming en lobbywerk, evenals over de maatregels gelinkt aan Roma een Woonwagenbewoners op Belgische en Europees niveau. Via trainingen kunnen we de leden een noodzakelijk basiskennis bijbrengen of hun kennis van zaken verfijnen. Op deze manier zullen ze in staat zijn om hun capaciteiten en kennis ten dienste te stellen van de Raad en diens activiteiten.
Untitled Document
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube